ปี 2555 ศูนย์ศึกษากีฬากอล์ฟ

เปิดหลักสูตรเตรียมผู้ฝึกสอน ขั้นต้น

เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวเป็นโค๊ชกอล์ฟ โค๊ชโรงเรียน หรือโค๊ชมหาวิทยาลัย หรือจะเป็นโค๊ช ให้กับบุตรหลานของตนเอง เปิดสอนเดือนละ 1 วัน รวม 4 วัน ดังนี้

            ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 55

            ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 55

            ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 55

            ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 55

 

เนื้อหาหลักสูตรวิชาผู้ฝึกสอน

            - การเตรียมเป็นผู้ฝึกสอน การสอนแบบตัวต่อตัว และการสอนแบบกลุ่ม

            - กฎกอล์ฟ มารยาทในสนามกอล์ฟ และการแต่งกายของผู้ฝึกสอน

            - อุปกรณ์ช่วยเสริมการฝึกสอนและการใช้อุปกรณ์ที่สอดคล้องตามกฎกอล์ฟ

            - การฝึกสมรรถนะทางร่างกาย และการถ่ายทอดความเข้าใจ

            - หลักการสอนเล่นระยะสั้น รอบกรีน และการอ่านกรีน

            - การวางแผนการเล่นในสนามปกติ และสนามภูเขา

            - วิธีการจัดทำตารางการฝึกซ้อม และ วิธีการฝึกตีในรูปแบบต่างๆ

            - Pace of Play ช่วงระยะเวลาการเล่นของหลุม

           - การโค๊ช ภาคสนาม  9 หลุม

 

ผู้อบรมจะได้รับ เอกสารหลักสูตรฯ อาหารว่างช่วงเบรก และอาหารเที่ยง

ผู้อบรมจะได้รับ Certificate จากศูนย์ศึกษากีฬากอล์ฟ โดยจะต้องมีชั่วโมงเข้ารับการอบรมครบทุกวิชาและพร้อมที่จะทำการฝึกซ้อมการปฏิบัติในภาคสนาม

กรุณาแต่งกายแบบสุภาพ ห้ามใส่รองเท้าแตะและเสื้อยืดคอกลม

รับจำนวน 15 ท่าน

สอบถาม และสมัคร โปรวิเชียร พุทธรักษา โทร 081 835 0723

ศูนย์ศึกษากีฬากอล์ฟ
ศูนย์กลางวิชาการ และวิทยาการกีฬากอล์ฟ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกอล์ฟ
ตามมาตรฐานสากล
ประวัติความเป็นมา

                กีฬากอล์ฟเผยแพร่ในประเทศไทยกว่า 100 ปี ในยุคสมัยแรกๆ มีผู้เล่นกอล์ฟจะอยู่ในวงจำกัดไม่กี่พันคน ต่อมาในปี 2520 มีนักกอล์ฟนับหมื่นคน สนามกอล์ฟจำนวน 30 แห่งทั่วประเทศ

กอล์ฟยุคทอง

                ยุคทองของกีฬากอล์ฟอยู่ในช่วงปี 2530 -2550 ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง สนามกอล์ฟเพิ่มขึ้นร่วม 300 แห่ง ยังไม่รวม สนามซ้อมกอล์ฟ โรงเรียนสอนเล่นกอล์ฟ โปรช๊อพ เพิ่มทวีขึ้นตามความปริมาณนักกอล์ฟที่มีมากกว่าแปดแสนคนนักกอล์ฟอาชีพกว่าสองพันคน แคดดี้มากกว่าสี่หมื่นคน บุคลการวิชาชีพกอล์ฟอื่นๆอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน

วิทยาการกีฬากอล์ฟ

                ในช่วงยุคทองดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญกีฬากอล์ฟกลุ่มหนึ่ง มีแนวคิดที่จะพัฒนากีฬากอล์ฟในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล ด้วยวิชาการ และวิทยาการที่ทันสมัย จึงได้ร่วมมือกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกอล์ฟฯ และกระทรวงแรงงาน จัดการอบรมทางด้านวิชาการตามหลักมาตรฐานสากล เริ่มอบรมเผยแพร่เป็นรูปธรรมตั้งแต่เป็นต้นมา

                การศึกษา การกีฬา หรือองค์กรต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร นโยบายมักจะเปลี่ยนตามไป สิ่งที่เคยคาดหมายว่า คุณภาพการศึกษาที่เคยมาตรฐาน การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชาชีพกอล์ฟต้องได้รับการยกย่อง ก็เปลี่ยนตามไปกับผู้บริหาร            


ศูนย์ศึกษากีฬากอล์ฟ

                ดังนั้น คณาจารย์สายกอล์ฟ    ประกอบด้วย อ.วิชิต บัณฑุวงศ์         อ.สิทธิพร โรจนศิริอ.ปรัศน์   มาลากุล ณ อยุธยา และ อ.วิฑูรย์ ธีรสมบูรณ์   ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชากอล์ฟ จึงเปิด “ศูนย์ศึกษากีฬากอล์ฟ” ขึ้น ณ สนามซ้อมกอล์ฟบางพลี ถนนบางนาตราด เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรกอล์ฟ ด้านวิชาการเชิงปฏิบัติ  


หลักการ และเหตุผล

                ปัจจุบันกีฬากอล์ฟในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างสูง มีผู้เล่นและชมกีฬากอล์ฟมากกว่า 1 ล้านคน จนกลายเป็นอุตสาหกรรมทางการกีฬาเช่น สนามกอล์ฟ สนามซ้อมกอล์ฟ ศูนย์อุปกรณ์กอล์ฟ โรงเรียนสอนกอล์ฟ กอล์ฟท่องเที่ยว และกอล์ฟอาชีพ ซึ่งกีฬากอล์ฟสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้มากกว่า  25 แขนงวิชาชีพ ดังนั้น “ศูนย์ศึกษากีฬากอล์ฟ” จึงประสานงาน และขอความร่วมมือจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกอล์ฟ ฯ สนามกอล์ฟ และหน่วยงานกีฬากอล์ฟ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรกอล์ฟ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอล์ฟ และนำวิทยาการที่ทันสมัยมาอบรมสัมมนา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพ มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว 

 
หลักสูตรทั่วไป
ผู้ข้ารับการพัฒนา
หัวข้อ
ขอบเขตของหลักสูตร
ผู้ปกครองของนักกอล์ฟ

กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟกอล์ฟ รวมถึงสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น

กฎกอล์ฟที่ผู้ปกครองควรรู้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันบุตรหลานไปถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎในการแข่งขัน ผู้ปกครองจะสอนบุตรหลานอย่างไร เรื่องใดมีโทษปรับ และเรื่องใดมีสิทธิ์ประท้วงคัดค้านได้อย่างไร  

Basic Golf Coaching for Parents

สำหรับผู้ปกครองที่ได้เป็นโค๊ชคนแรกให้กับบุตร หลาน อย่างถูกวิทยาการ แนวทางและการวางแผนอนาคตให้บุตรหลานตั้งแต่ Class E ไปถึง Class A อย่างไรงบประมาณจึงไม่บานปลาย 

 
 
 
หลักสูตรของนักกอล์ฟ
ผู้ข้ารับการพัฒนา
หัวข้อ
ขอบเขตของวิชา
 
นักกอล์ฟสมัครเล่น/ นักกอล์ฟเยาวชน/
นักกอล์ฟอาชีพ/
 
 

กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ และกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงที่นักกอล์ฟควรรู้ รวมถึงสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น

กฎกอล์ฟ และกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักกอล์ฟแข่งขันเหมาะสำหรับนักกอล์ฟพัฒนาฝีมือสู่ความเป็นเลิศ หรือนักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ ที่ต้องรู้กฎกอล์ฟ เงื่อนไขการแข่งขัน และกฎสนาม    

โค๊ช/ผู้ฝึกสอนกอล์ฟ
How to Win Level
I–IIand III

โค๊ชนักกอล์ฟแข่งขัน แฮนดิแคป18-24 ที่ต้องการพัฒนาฝีมือตามลำดับขั้นตอน และนักกอล์ฟพัฒนาฝีมือสู่ความเป็นเลิศ เป็นตัวแทนโรงเรียน ตัวแทนมหาวิทยาลัย มุ่งสู่ทีมชาติหรือ เป็นนักกอล์ฟอาชีพ เป็นต้น   

หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพ
ผู้เข้ารับการพัฒนา
หัวข้อ
ขอบเขตของหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสนามกอล์ฟ และบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะเข้าทำงานในสนามกอล์ฟ
“Golf Operation”

“GolfMarketing” “Course Development” “Starter & Marshal” “Caddie Master” “Tournament Caddie”

เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติงานสนามกอล์ฟให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ที่เตรียมตัวสอบนักกอล์ฟอาชีพ

“Pre Professional Golfer Q-School” 

 

ผู้ที่เตรียมตัวเป็นครูสอนกอล์ฟ และผู้ฝึกสอนกอล์ฟ

“Assistance Golf Instructor”
“Assistance Golf Coach”
 
ผู้ที่สนใจอุปกรณ์กอล์ฟ
“Club Design & Repair”
 
ผู้ที่สนใจอาชีพการจัดกอล์ฟ และการตัดสิน  
“Golf Organizer”
“Golf Ruling”  
 
 

หลักสูตร “การบริหารจัดการกอล์ฟ”

ผู้ที่สนใจในอาชีพการบริหารกิจการกอล์ฟ หลักสูตร 1 ปี

 

ตารางการอบรมปี 2553

วันที่
เวลา
หัวข้อวิชา
คำอธิบาย
9 พ.ย.

17:00- 20:30

Rules for the Player
กฎกอล์ฟที่นักกอล์ฟควรรู้
10 พ.ย.

17:00 - 20:30

Golf Equipment

ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟ
11 พ.ย.
17:00-20:30
Physical Conditional
เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
16 พ.ย.
17:00-20:30
Rules for the Player
กฎกอล์ฟที่นักกอล์ฟควรรู้
17 พ.ย.
17:00-20:30

Golf Equipment

ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟ
18 พ.ย.
17:00-20:30
Physical Conditional
เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย

23-2 พ.ย.

08:30-16:30
Rules For Parents
กฎกอล์ฟสำหรับผู้ปกครอง
30.- 1ธ.ค.
08:30-16:30

Coaching for Parents

โค๊ชกอล์ฟเบื้องต้น รุ่น 1.

7-8 ธ.ค.
08:30-16:30
Rules For Parents
กฎกอล์ฟสำหรับผู้ปกครอง
14-15ธ.ค.

08:30- 16:30

Coaching for Parents

โค๊ชกอล์ฟเบื้องต้นรุ่น 2.

 
 
หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพ ปี 2554
ทุกวันจันทร์

08:30 -16:30

Starter & Marshal   Caddie Master

Golf Operation

Golf Marketing

หลักสูตร บริหารจัดการกอล์ฟ ปี 2554